Onze visie / Our vision

De wens / The Wish

Al jaren bestaat er de wens een nationaal centrum te hebben waar we samen kunnen komen en retraites kunnen houden. Een plek zonder compromissen, een plek die eigendom wordt van de Nederlandse Diamantweg stichting. Het Holland House Project gaat deze wensen werkelijkheid maken.

For years, there has been a desire to have a national center where we can come together and hold retreats. A place without compromises, a place that becomes the property of the Dutch Diamond Way Foundation. The Holland House Project will make these wishes a reality.

De motivatie / The motivation

Er zijn drie redenen waarom zo’n plek positief is voor de Nederlandse sangha. Ten eerste kunnen we er onze beoefening verdiepen; ten tweede we kunnen er onze vriendschap verder ontwikkelen; ten derde bouwen we het fundament voor detoekomst van Diamantweg Boeddhisme in Nederland. In dat opzicht is het Holland House project een doel op zich, omdat we elk van de drie doelen al bereiken metde campagne zelf.

There are three reasons why such a place is positive for the Dutch sangha. First, we can deepen our practice; secondly, we can further develop our friendship; thirdly, we are building the foundation for thefuture of Diamond Way Buddhism in the Netherlands. In that respect, the Holland House Project is a goal in itself, because we already achieve each of the three goals with the campaign itself.

Het project / The project

Het Holland House is een campagne voor het creëren van awareness, het bouwen aan commitment en het inzamelen van middelen en ideeën voor een ontmoetings- enretraiteplek. Eén van die middelen is geld. We hebben een groot bedrag nodig voor het kopen van een plek. Als we willen dat de plek een succes wordt, dan is naast geld nationale samenwerking essentieel. Alleen door samenwerking kunnen we een nationaal centrum succesvol opbouwen en draaiend houden. Kortom Holland House is een campagne voor het realiseren van een volwaardige ontmoetingsplek van, voor en door ons. Waar de plek komt en hoe het eruit zal zien staat nog geheel open.

The Holland House is a campaign for creating awareness, building commitment and raising resources and ideas for a meet and retreat place. One of those means is money. We need a large amount of money to buy a place. If we want the place to be a success, national cooperation is essential next to money. Only by working together can we successfully build a national center and keep it running. In short, Holland House is a campaign forthe realization of a fully-fledged meeting place of, for and by us. Where the place comes and how it will look is still completely open.

Geld inzamelen / Collect money

Er is een aantal manieren om geld op te halen. Denk aan merchandise, benefietfeestjes en etentjes en veilingen. We kunnen ook proberen op buitenlandse cursussen een plek te veroveren voor een etenstent of feest van de Nederlandse Sangha. Er zijn veel andere manieren denkbaar maar de basis zal vanuit regelmatige donaties van de Nederlandse sangha komen.

There are a number of ways to raise money. Think of merchandise, charity parties and dinners and auctions. We can also try to take a place on foreign courses for a food stand or party of the Dutch Sangha. There are many other ways imaginable, but the basis will come from regular donations of the Dutch sangha.